Mer benotze Cookien - Se hëllefen eis, fir däin Hattrick-Erliefnes ze verbesseren.
Andeems de eise Site benotz, akzeptéiers de datt mer Cookien op dengem Apparat setzen an drop zougräifen.

Aféierung fir nei Manager

Dës ass déi kuerz Aféierung zu Hattrick. Am Handbuch gëss de méi gewuer.

Aféierung fir nei Manager

Du bass de Manager a fir alles responsabel wat de Club betrëfft. Du plangs d'Taktiken an d'Strategien, du décidéiers wéi trainéiert gëtt a wéi eng Spiller spille sollen. Du keefs a verkeefs Spiller, investéiers a Verbesserunge vum Stadion an hues nach vill aner Saachen um Bockel.


Suen

Sue si wichteg. Sief also virsiichteg, firwat s de se ausgëss. Du bass gutt beroden, wann s de am Ufank net einfach deng Suen aus der Fënster erausgeheie geess, a fir d'éischt emol kucks, wat wichteg ass a wéi d'Suen am beschte benotzt ginn.

Du kriss Suen duerch Mätscher, d'Sponsoren, d'Supporter an d'Verkafe vu Spiller. Se gi geholl fir deng Dépensen ze finanzéieren: d'Payë vun de Spiller, d'Personal, d'Maintenance vum Stadion, mä awer och d'Akafë vun neie Spiller an d'Ëmbaue vum Stadion.
Säit virdrun 1 2 3 4 5 6 Nächst Säit
 
 
Server 095