Mer benotze Cookien - Se hëllefen eis, fir däin Hattrick-Erliefnes ze verbesseren.
Andeems de eise Site benotz, akzeptéiers de datt mer Cookien op dengem Apparat setzen an drop zougräifen.

Hëllef »   Hëllef 

Hattrick-Hëllef

Handbuch

Alles, wat s de wësse muss, fir Hattrick ze spillen a wéi et fonctionnéiert, fënns de an de Handbuch.

Forum

Am Hattrick-Forum, gëtt et een Deel, dee fir all Zorte vu Froe zum Spill reservéiert ass.

Gamemasteren

Eis Gamemasteren hëllefe mat, fir datt Hattrick e fairt a frëndlecht Spill bleift. Visitéier d'GM-Säiten, fir méi iwwer de GMen hir Aufgaben erausfannen a fir e Verdacht op Gefuddels ze mellen.

Iwwer Supporter

Iwwer déi zousätzlech Fonctioune vun Hattrick Supporter gëtt et och eppes ze liesen. Hattrick Supporter mécht Hattrick méi interessant a méi spaasseg, du hëllefs awer och mat, datt d'Spill weiderentwéckelt gëtt.

Kontaktéier eis

Kontaktéier eis, wann s de iergendeng Fro iwwer Hattrick hues.

 
 
Server 095