Mer benotze Cookien - Se hëllefen eis, fir däin Hattrick-Erliefnes ze verbesseren.
Andeems de eise Site benotz, akzeptéiers de datt mer Cookien op dengem Apparat setzen an drop zougräifen.

Wëllkomm am Hattrick-Forum!

Wëllkomm bei Hattrick an eisen ëffentlechen Diskussioun s Forummen. Als am längste bestehend Fussball Managerspill am Internet gouf Hattrick och zu enger vun den aktivsten an interessantesten Online Communautéite fir Fussball Liebhabere ginn. Et gëtt einfach keng besser Plaz wéi Hattrick, wann et drëm geet mat selwecht Denkenden iwwer Fussball, d'Liewen an alles dotëschent ze diskutéieren. Mer hu lo fir d'éischte Kéier den Zougang op Deeler vum Hattrick Forum ginn, sou datt jiddereen, souguer net ugemellte Benotzer, liese kenne wat leeft.

Natierlech hoffe mer datt et der gefält wat s de gesäis, sou datt s de eiser Communautéit eng Chance gëss andeem s du dech als enregistréierte Member umells. Hattrick bäitrieden ass gratis an als Member hues de net just d'Méiglechkeet ze spillen, mee du kenns och eise Forum besichen an der eis Archiver mat iwwert 300 Millioune Messagen, déi méi wäit wéi 10 Joer zeréck ginn, ukucken.

Hattrick ass wierklech fir jiddereen - d'Säit ass an iwwert 50 Sproochen iwwersat a mer hu Benotzer aus 133 Länner rondrëm de Globus. Du kënns dech mat Supporter vun all Nationaléquipe, vun all international oder national renoméierte Veräin oder souguer vu lokale Veräiner ausschwätzen.


Wëllkomm!


Aktuell 1 072 402 Foren, 14 428 935 Sujeten an 346 150 285 Messagen bei Hattrick!

Recommandéiert Forumen

USA Men's National Team
 
 
Server 095